Onteigening en planschade

Onteigening

Tot op heden is nog steeds een groot gedeelte van ons land in gebruik voor de land- en tuinbouw. Het areaal landbouwgrond neemt echter af onder meer vanwege woningbouw, de aanleg van bedrijfsterreinen, wegen of natuur. Eigenaren, maar ook pachters, kunnen geconfronteerd worden met aanspraken van overheden waardoor zij, al dan niet tegen hun wil, afstand moeten doen van hun rechten. Zij worden dan (gedwongen) onteigenend of ontpacht. Als de overheid wil onteigenen in het kader van het algemeen belang, zal ze eerst met de rechthebbende in overleg moeten treden om te zien of hij de onroerende zaak vrijwillig wil verkopen. Komen partijen er niet uit, dan kan er gebruik worden gemaakt van de faciliteiten die de Onteigeningswet kent en kan er een onteigeningsprocedure gestart worden. Deze mogelijkheid is gelukkig wel omgeven met veel waarborgen voor degene die mogelijk zal worden onteigend. Zo zal de overheid eerst aan de Kroon vragen een Koninklijk Besluit te nemen waarbij de onroerende zaak ter onteigening wordt aangewezen. Vervolgens moet, als partijen dan nog steeds niet kunnen komen tot een vrijwillige (ver)koop en overdracht, overgegaan worden tot gerechtelijke onteigening. Dit gaat via de rechtbank. In die procedure komt o.a. aan de orde de schadeloosstelling voor degene die zal worden onteigend, alsmede andere belanghebbenden.


Planschade

Boeren en tuinders kunnen ook geconfronteerd worden met situaties waarbij zij hun eigendomsrecht niet verliezen, maar waarin zij te maken krijgen met beperkingen met betrekking tot gebruiksmogelijkheden van hun eigendom of de bestemming van hun eigendom als gevolg van een bestemmingsplanwijziging. Er kan dan sprake zijn van zogenaamde planschade. U kunt dan het bestuursorgaan, meestal het College van B&W, vragen om een tegemoetkoming in deze planschade. Overigens wordt deze schade, ook als deze vaststaat, niet altijd vergoed. Zo heeft u onder meer te maken met het zogenaamde ‘normaal maatschappelijk risico’. Het is ook mogelijk om een planschadeverzoek in te dienen wanneer u meent schade te lijden als gevolg van wijzigingen in de bestemming van gronden of percelen in uw omgeving, die eigendom zijn van derden.

Ons kantoor heeft jarenlange ervaring met onteigeningsprocedures. Hebt u vragen, wilt u een advies of juridische bijstand? Neem vrijblijvend contact op met onze specialist mr. Charles van Mierlo. Ook met al uw vragen over planschade kunt u bij hem terecht.
U kunt Charles van Mierlo bereiken op 088-8886650 of stuur een e-mail naar jtamvanmierlo@gvk-advocaten.nl.