Eerste uitspraak pacht en fosfaatrechten

Het Pachthof heeft op 26 maart 2019 voor het eerst uitspraak gedaan over de vraag aan wie de fosfaatrechten toekomen, pachter of verpachter?

Samenvattend komt het oordeel van het Pachthof op het volgende neer.

Als partijen in de pachtovereenkomst niets (anders) zijn overeengekomen, is de pachter alleen verplicht tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
– tussen verpachter en pachter bestond op 2 juli 2015 een reguliere pachtovereenkomst of een geliberaliseerde pachtovereenkomst die bij het aangaan 12 jaar of langer duurt;
– het betreft hoevepacht of pacht van minimaal 15 ha grond of pacht van een gebouw; het gebouw moet specifiek zijn ingericht voor de melkveehouderij en voor de uitoefening daarvan noodzakelijk zijn en door de verpachter ten behoeve van het bedrijf van de pachter aan de pachter ter beschikking zijn gesteld;
– de fosfaatrechten worden voor 50% toegerekend aan de gebouwen en 50% aan de grond die de pachter op 2 juli 2015 ten behoeve van het gehouden vee ten dienste stonden en naar verhouding toegerekend aan het gepachte;
– de verpachter dient aan de pachter 50% van de marktwaarde van de over te dragen fosfaatrechten per datum einde pachtovereenkomst te betalen.

Lees de uitspraak zelf op: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:2544

Binnenkort volgt een uitgebreider artikel hierover.