Provisioneel bewind en de internationale bevoegdheidsregels

Maud Winthagen schreef voor JIN een noot over het onderwerp internationaal provisioneel bewind. Rechtzaken over bewind komen veel voor. Internationale zaken over dit onderwerp zijn een stuk zeldzamer. De noot gaat in op benoeming van een provisioneel bewindvoerder in afwachting van ondercuratelestelling. In het bijzonder is er aandacht voor de vraag welke internationale bevoegdheidsregels er …

Provisioneel bewind en de internationale bevoegdheidsregels Lees verder »

Pachtbeëindiging wegens dringend eigen gebruik door een B.V.

Vraag:Kan een besloten vennootschap als verpachter pachtbeëindiging vorderen wegens dringend eigen gebruik door de zoon van de directeur/enig aandeelhouder? Antwoord:De wet bepaalt dat een verpachter een pachtovereenkomst kan opzeggen “indien hij aannemelijk maakt dat hij, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind het gepachte duurzaam in gebruik …

Pachtbeëindiging wegens dringend eigen gebruik door een B.V. Lees verder »

Ontslag vanwege een interview door een IC-verpleegkundige over het COVID-19 beleid

Werknemer is ruim 42 jaar als IC-verpleegkundige in dienst bij Stichting Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis (ETZ) als zijn arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.  Wat is er gebeurd? ETZ heeft een gedragscode die onder meer gaat over het gebruik van social media. In deze code is geregeld dat een werknemer van ETZ geen vertrouwelijke (patiënt en/of bedrijfsgevoelige) gegevens op social media mag delen. …

Ontslag vanwege een interview door een IC-verpleegkundige over het COVID-19 beleid Lees verder »

Concreet zicht op legalisatie in het bestuursrecht

Als een activiteit is ontplooid zonder toereikende vergunning of in strijd met andere regels, dan geldt het principe dat het bevoegd gezag zal moeten handhaven als daar om verzocht wordt door een belanghebbende. Denk daarbij met name aan het opleggen van een last onder dwangsom. Evenwel geldt de regel dat, als er concreet zicht op …

Concreet zicht op legalisatie in het bestuursrecht Lees verder »

Verouderd testament

‘Zo had de erflater het nooit bedoeld’ is een zin die in erfenisgeschillen (te) vaak wordt uitgesproken. Probleem is dat het de erflater dan niet meer kan worden gehoord. Verschillende keren heeft de rechter moeten oordelen over de casus waarbij in essentie de langstlevende echtgenote hertrouwt zonder acht te slaan op de zgn. spiegelbeeld-testamenten die …

Verouderd testament Lees verder »

Vervangende toestemming erkenning en misbruik van bevoegdheid

Als een kind buiten een huwelijk wordt geboren, heeft hij of zij niet automatisch een juridische vader. Hiervoor dient het kind eerst te worden erkend door de vader of dient het vaderschap gerechtelijk te worden vastgesteld. Voor de erkenning van een kind is toestemming van de moeder nodig. Als de moeder geen toestemming aan de …

Vervangende toestemming erkenning en misbruik van bevoegdheid Lees verder »

Rol adviseurs bij besluitvorming overheid

Bestuursorganen dienen zonder vooringenomenheid te beslissen op bijvoorbeeld aanvragen om een tegemoetkoming in schade. Dat geldt niet alleen voor de eigen functionarissen, maar ook voor ingeschakelde adviseurs. Zoals bekend, maken bestuursorganen bij complexe zaken veelvuldig gebruik van adviseurs. Zo ook bij de bepaling van faunaschade, dus schade veroorzaakt door in het wild levende dieren aan …

Rol adviseurs bij besluitvorming overheid Lees verder »

Leverancier melkrobot moet boer tonnen schade betalen

Bron: Boerderij.nl Het Hof Arnhem-Leeuwarden stelt een melkrobotleverancier aansprakelijk voor zowel de directe als indirecte schade na het plaatsen van een melkrobot bij een melkveehouder. De melkveehouder schat dat het om enkele tonnen aan schadevergoeding kan gaan. Het is een langlopende zaak. Emiel Stam uit Spijk (Gld.) plaatste in 2013 een melkrobot in zijn nieuwe …

Leverancier melkrobot moet boer tonnen schade betalen Lees verder »

Fosfaatrecht en onrechtmatig besluit

Het CBb heeft inmiddels honderden uitspraken gedaan in beroepen van melkveehouders die van mening zijn dat hen te weinig fosfaatrechten zijn toegekend of die een beroep doen op een individuele disproportionele last. In sommige gevallen is het beroep wel succesvol gebleken en is het besluit vernietigd en zijn er alsnog in 2021 meer fosfaatrechten toegekend. …

Fosfaatrecht en onrechtmatig besluit Lees verder »

Aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsverzekering

Vaak sluit een leverancier in zijn algemene voorwaarden zijn aansprakelijkheid tegenover een afnemer tot vergoeding van schade wegens omzetverlies of gederfde winst uit. Dat is begrijpelijk, voor zover de leverancier ter zake van omzetverlies of gederfde winst ook geen dekking kan claimen onder zijn aansprakelijkheidsverzekering. Echter, de aansprakelijkheid voor omzetverlies bij een afnemer kan tot …

Aansprakelijkheidsbeperking in algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsverzekering Lees verder »