Annemijn Dijkstra

Bestuursrechter corrigeert RVO

Op 25 februari 2020 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (het CBb) een interessante uitspraak gedaan met betrekking tot de vraag wanneer een melkveehouder buitensporig hard geraakt wordt als gevolg van de vaststelling van fosfaatrechten (ECLI:NL:CBB:2020:114). In die uitspraak wordt onder meer inzicht gegeven in hoe de bestuursrechter beoordeelt of sprake is van …

Bestuursrechter corrigeert RVO Lees verder »

Is mijn afspraak met de buurman dat hij geen bezwaar of beroep zal instellen juridisch houdbaar

Het komt regelmatig voor dat 2 partijen afspreken dat geen bezwaar/beroep mag worden ingesteld, bijvoorbeeld i.v.m. een bedrijfsuitbreiding, op straffe van een boete of een dwangsom. Zo’n clausule is toegestaan, mits het niet te algemeen geformuleerd is en zich niet uitstrekt tot alle rechtsopvolgers. De afspraak dat uw buurman nooit meer bezwaar/beroep mag instellen, gaat …

Is mijn afspraak met de buurman dat hij geen bezwaar of beroep zal instellen juridisch houdbaar Lees verder »

Eerste uitspraak pacht en fosfaatrechten

Het Pachthof heeft op 26 maart 2019 voor het eerst uitspraak gedaan over de vraag aan wie de fosfaatrechten toekomen, pachter of verpachter? Samenvattend komt het oordeel van het Pachthof op het volgende neer. Als partijen in de pachtovereenkomst niets (anders) zijn overeengekomen, is de pachter alleen verplicht tot overdracht van fosfaatrechten aan de verpachter …

Eerste uitspraak pacht en fosfaatrechten Lees verder »

Dealer aansprakelijk voor slecht onderhoud aan melkrobot

De rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, oordeelde op 5 december 2018 dat een landbouwmechanisatiebedrijf op diverse punten steken heeft laten vallen bij het installeren van een melkrobot en het verrichten van service en onderhoud daaraan. Zij is daarom aansprakelijk voor de schade die de veehouder als gevolg daarvan leed. Wat was er aan de hand? Toen …

Dealer aansprakelijk voor slecht onderhoud aan melkrobot Lees verder »

Vrijstellingregeling en kettingbeding

Op 24 oktober 2018 is de Vrijstellingsregeling zoogkoeienhouderij in werking getreden. Met deze vrijstellingsregeling wordt, althans: dat is de gedachte, tegemoet gekomen aan de belangen van zoogkoeienhouders. Hierna volgt een korte beschouwing over de achtergrond van de Vrijstellingsregeling en de voorwaarden die gelden om deel te mogen nemen aan de Vrijstellingsregeling. Waar moet u als deelnemer …

Vrijstellingregeling en kettingbeding Lees verder »

De buurman heeft willens en wetens 20 jaar geleden grond van mij in gebruik genomen en hij stelt nu dat hij door verjaring eigenaar geworden is. Ik wil mijn grond terug, wat kan ik doen?

Allereerst is voor verjaring bezit nodig. De buurman moet zich ondubbelzinnig omheinen en daarna te gebruiken). Of de buurman wel of niet te goeder trouw is, bepaalt welke verjaringstermijn geldt. In dit geval wist de buurman dat de grond van u was, daarnaast blijkt uw eigendom uit het Kadaster. De buurman is dus te kwader trouw, …

De buurman heeft willens en wetens 20 jaar geleden grond van mij in gebruik genomen en hij stelt nu dat hij door verjaring eigenaar geworden is. Ik wil mijn grond terug, wat kan ik doen? Lees verder »

Uw rechten als koper

Hebt u iets gekocht dat niet voldoet? Een verkoper dient in beginsel datgene te leveren wat is afgesproken tussen partijen. Of de verkoper dat heeft gedaan, moet u beoordelen aan de hand van de aard van de zaak en de mededelingen die hij over de zaak heeft gedaan (mondeling, schriftelijk, in een offerte of bijvoorbeeld …

Uw rechten als koper Lees verder »

Termijn van indiening pachtovereenkomsten bij de Grondkamer

Een schriftelijke pachtovereenkomst moet binnen twee maanden nadat zij is aangegaan ter goedkeuring aan de Grondkamer worden verzonden. Wat zijn de gevolgen wanneer de pachtovereenkomst later aan de Grondkamer wordt toegezonden? Bij gewone (reguliere) pachtovereenkomsten en zogenaamde geliberaliseerde pachtovereenkomsten is het uitgangspunt dat de overeengekomen duur van een pachtovereenkomst dan formeel één jaar later ingaat. …

Termijn van indiening pachtovereenkomsten bij de Grondkamer Lees verder »

Mandeligheid

Er staat een heg op de erfgrens tussen mijn perceel en dat van mijn buurman. Deze wil ik graag verwijderen, maar kan dat zomaar? Allereerst is het noodzakelijk te bepalen of de erfgrens tussen deze twee percelen, die aan verschillende eigenaren toebehoren, in de lengterichting onder de heg doorloopt. Is dat het geval, dan is …

Mandeligheid Lees verder »

Uniform Herstelkader oplossing voor swap-problematiek?

In december 2016 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een uniform herstelkader vastgesteld.  Mkb’ers met een renteswap kunnen hierdoor voor een vergoeding in aanmerking komen. Een renteswap betreft een overeenkomst die naast een variabele geldleningsovereenkomst (Euribor) wordt afgesloten. De klant ontvangt van zijn bank het verschil tussen de in de swap-overeenkomst vastgestelde rente en een …

Uniform Herstelkader oplossing voor swap-problematiek? Lees verder »